Bendrosios pardavimo sąlygos

ATSISIŲSTI >

BENDROSIOS PARDAVIMO IR PRISTATYMO SĄLYGOS

Įvadas:
Bendrosios sąlygos – tai dokumentas, kuris nustato „Via Aquaria“ UAB ir Pirkėjo tarpusavio santykių pagrindus bei tvarką, taip pat bendrąsias sąlygas vykdant sandorius tarp „Via Aquaria“ UAB ir Pirkėjo.

Sąvokos:
Pardavėjas yra Uždaroji Akcinė Bendrovė “Via Aquaria”.
Pirkėjas yra bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka arba pareiškia norą pirkti Pardavėjo siūlomus Gaminius arba Paslaugas.
Pirkėjo klientas – tai bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuriam tarpininkauja Pirkėjas įsigyjant Pardavėjo siūlomus Gaminius arba Paslaugas.
Šalys – tai Pardavėjas ir Pirkėjas kartu.
Paslauga – tai paslauga, kurią Pardavėjas teikia Pirkėjui pagal jo pageidavimą ir kurią sudaro Pardavėjo Pirkėjui atliekami darbai numatyti Užsakyme.
Pasiūlymas – tai Pardavėjo Pirkėjui raštiškai atsiųstas laiškas, faksas arba elektroninis laiškas su išdėstyta Gaminio specifikacija, tiražu, terminais ir apmokėjimo sąlygomis, kuriame siūloma įsigyti Pardavėjo gaminamų prekių.
Užsakymas – tai Pirkėjo ir Pardavėjo pasirašytas rašytinis susitarimas dėl Gaminio ir/arba Paslaugos pardavimo ir pirkimo. Užsakymu gali būti laikomas ir laisvos formos elektroninis laiškas arba faksas iš Pirkėjo.
Gamybos sutartis – tai Pirkėjo ir Pardavėjo pasirašytas rašytinis susitarimas dėl Gaminio gamybos su kainos pasiūlymu ir detalia gaminio arba paslaugos specifikacija, kurią Pardavėjas įsipareigoja vykdyti ir kuris yra laikomas sudarytu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo susitarimu dėl tam tikro Gaminio ir/arba Paslaugos pardavimo bei pirkimo.
Užsakymo vykdymo terminas – tai laikotarpis, per kurį Gaminys ir/arba suteikta Paslauga turi būti parengta perduoti Pirkėjui.
Gaminys – tai Pardavėjo Pirkėjui parduodama popierinė, kartoninė arba plastikinė pakuotė, kanceliariniai gaminiai iš popieriaus, kartono ar plastiko.
Gaminio maketas – tai Pardavėjo Pirkėjui suderinti perduota byla skaitmeniniu formatu, skaitmeninė byla paruošta Pirkėjo pagal Pardavėjo techninius reikalavimus, atspausdintas gaminio vaizdas, fizinis gaminio maketas.
Teisiniai santykiai – tai teisiniai santykiai, kurie užsimezga tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kai Pirkėjas perka Pardavėjo Gaminius arba naudojasi jo Paslaugomis.
Bendrosios sąlygos yra šios bendros pardavimo ir pristatymo sąlygos.

1. Bendros sąlygos
1. Šios sąlygos galioja Pirkėjui ir jo klientui, t.y. pagamintų prekių gavėjui.
2. Nukrypimai ar kitokie nei šios sąlygos susitarimai turi būti pateikti raštiškai ir išskirti Gamybos sutartyje arba kituose papildomuose dokumentuose.
3. Vienų salygų negaliojimas neturi įtakos kitų sąlygų galiojimui.
4. Atskirai susitartos sąlygos galioja prieš šias bendrasias pardavimo ir pristatymo sąlygas.

2. Pasiūlymų ir užsakymų pateikimas
1. Užsakymai pateikiami raštiškai, t.y. paštu su originaliais parašais, faksu siųstos kopijos ar skenuotos kopijos, atsiųstos el. paštu. Užsakymai el. paštu nereikalauja jokio elektroninio parašo ar kodo.
2. Užsakymai laikomi priimtais tik tuomet, kai abi šalys raštiškai patvirtina Gamybos sutarties vykdymą.
3. Gamybos sutartyje turi būti nurodyti visi reikalingi duomenys – užsakomo produkto pavadinimas, kiekis kaina, pristatymo sąlygos ir duomenys, dydis, spauda, laminavimas, apipavidalinimas, maketo patvirtinimas, apmokėjimo sąlygos ir medžiagos.

3. Kaina
1. Visų Pasiūlymų kainą sudaro produkto kaina, pristatymo kaina, pakavimo kaina, spaudos formų kaina, kirtimo formų kaina (jeigu neišskirta atskirai) ir visų procesų reikalingų pagaminti gaminiui kaina. Gaminių kaina esanti Pasiūlime yra galutinė be paslėptų kaštų.
2. Jei po sutarties sudarymo numatomas ilgesnis nei 3 mėnesių pristatymo laikotarpis, Via Aquaria UAB pasilieka teisę dėl išaugusių žaliavų ir darbo užmokesčio kaštų iki 5 % Užsakymo sumos koreguoti gaminių kainą. Tokiu atveju Pirkėjas/galutinis vartotojas/krovinio gavėjas informuojamas raštiškai apie tai.

4. Intelektinės nuosavybės teisės
1. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už autorių teisių, reprodukcijų, nuotraukų, logotipų panaudojimą, kuriuos perdavė Pardavėjui panaudoti gaminiuose.
2. Gaminio dizaino bylos, brėžiniai, spaudos formos, folijavimo ir kongrevo formos, plokštės, kirtikliai, plėvelės, voleliai ir įrankiai, kurie naudojami gamyboje bet kuria forma, lieka Pardavėjo nuosavybėje. Visos išimtys turi būti numatytos Gamybos užsakyme.

5. Išankstinis tikrinimas
1. Pirkėjas turi galimybę prieš pasirašant Gamybos sutartį pateikti prašymą, kad norėtų pradinio gaminio pavyzdžio. Už pavyzdį mokama atskirai pagal atskirą Pardavėjo Pasiūlymą. Už Gaminio pavyzdžio gamybą Pirkėjas apmoka pagal Pasiūlime numatytą kainą.
2. Gaminio pavyzdys turi būti patikrintas Pirkėjo/Pirkėjo kliento dėl tinkamos medžiagos, spalvų, spaudos, reljefinio įspaudo, laminavimo, tiražo, matmenų, pasirinkto gaminio tipo ir visų kitų parametrų/specifikacijų numatytų Gamybos sutartyje. Pirkėjas/Pirkėjo klientas gaminio pavyzdžio tinkamumą gamybai patvirtina savo parašu. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo/Pirkėjo kliento patikrintas, bet nepamatytas korektūros ar kitas klaidas gaminyje.
3. Pirkėjas/Pirkėjo klientas privalo detaliai patikrinti užsakomo Gaminio specifikacijas ir parametrus Gamybos sutartyje bei Gaminio maketuose. Pirkėjas perduodamas Pardavėjui  Gaminius gaminti turi pasirašyti Gamybos užsakymą ir patvirtinti Gaminio maketo, Gaminio pavyzdžio tinkamumą. Gaminio maketas laikomas patvirtintu jei Prikėjas atsiunčia arba perduoda Pardavėjui nuskanuotą ir pasirašytą arba raštišką patvirtinimą elektroniniu paštu, faksu, laišku.  Už klaidas ar netikslumus Gaminyje, kuris yra pagamintas ir atitinka patvirtintą Gamybos sutartį ar maketą, atsako Pirkėjas. Tokiems gaminiams kokybės pretenzijos nepriimamos ir už šiuos Gaminius turi būti apmokėta Gamybos sutartyje numatyta tvarka.
4. Pakeitimai, kurie yra daromi po Gamybos sutarties pasirašymo, pavyzdžio gaminimo pradžios ir reikalauja papildomų lėšų, yra apmokestinami.

6. Gamyba ir pristatymas
1. Pardavėjas pradeda gamybą, kai gauna el paštu, faksu ar paštu pasirašytą Gamybos sutartį, maketo patvirtinimą ir išankstinį apmokėjimą. Pardavėjas pasilieka teisę vėluojant aukščiau nurodytiems veiksmams, prailginti (nukelti) pristatymo terminą.
2. Pirkėjas pasirašydamas Gamybos sutartį įvertina tai, kad gamybos procese dėl technologinių priežasčių neįmanoma pagaminti tikslaus gaminių kiekio ir įsipareigoja už Gamybos sutartyje numatytą kainą įsigyti faktiškai pagamintą produktų kiekį. Jei Gaminių kiekis viršiją Gamybos sutartyje  numatytą tiražą, Pirkėjas įsipareigoja Už Gamybos sutartyje numatytą kainą įsigyti pagamintą virštiražį, tačiau ne daugiau nei 10 % (dešimt procentų) pagaminto kiekio. Jei faktiškai pagamintas kiekis yra mažesnis nei Gamybos sutartyje numatytasis, Pirkėjas apmoka pagal  faktiškai pagamintą kiekį.
3. Standartinės Gaminių pristatymo sąlygos yra DDU, jeigu Gamybos sutartyje nenumatyta kitaip.
4. Jei Gamybos sutartyje nustatytas pristatymo laikotarpis išreikštas dienomis, t.y. Gaminiai pristatomi per tam tikrą laiką nuo sutartos datos, tuomet šis laikas yra laikomas sutartas pristatymo laikas. Jis prasideda galutinę Gamybos sutarties ir maketo patvirtinimo dieną (t.y. po galutinės informacijos ir duomenų pateikimo) ir baigiasi paskutinę sutarto pristatymo laikotarpio dieną. Jei Gaminiai pristatomi paskutinę sutarto laikotarpio dieną, laikoma, kad jie pristatyti laiku.
5. Jei susitartas konkretus pristatymo laikas, tai yra laikoma fiksuota pristatymo data.
6. Papildomas išlaidas, kurios atsiranda Pirkėjui nepriėmus prekių, prisiima (patiria) Pirkėjas.
7. Jei Gaminių pristatymas vėluoja dėl Force majeure aplinkybių atsiradimo, pristatymo terminas atidedamas iki šių aplinkybių pasibaigimo. Jei Force majeure trunka ilgiau nei 45 dienas, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Gamybos sutartį. Force majeure aplinkybės apima potvynius, gaisrą, žemės drebėjimą ar kitas stichines gamtos nelaimes, karą, karinius veiksmus, kliūtis, reglamentus ir veiksmus, kuriuos priima valstybinės institucijos ir kitus veiksmus, kurių negali įtakoti sutarties šalys (pusės).

7. Apmokėjimo sąlygos
1. Nauji Pirkėjai už Gaminius apmoka 100 % užsakymo vertės per 2 darbo dienas nuo Gamybos sutarties pasirašymo datos. Taip pat galimas dalinis avansinis apmokėjimas po Gamybos sutarties pasirašymo ir prieš atiimant arba išsiunčiant Gaminius.
2. Esami pirkėjai 50 % užsakymo vertės apmoka per 2 darbo dienas nuo Gamybos sutarties pasirašymo datos, likusi dalis – per 15 kalendorinių dienų nuo jos išrašymo datos, atėmus išankstinį apmokėjimą.
3. Pirkėjų mokėjimai pirmiausia panaudojami apmokėti (padengti) pačias seniausias skolas (neapmokėtas sąskaitas).
4. Kitokios negu čia išvardintos apmokėjimo salygos turi būti numatytos Gamybos sutartyje.

8. Įsiskolinimas
1. Jei Pirkėjas uždelsia mokėjimą, t.y. mokėjimas seka po 15 kalendorinių dienų, jis yra įsiskolinimo būsenoje. Įsiskolinimo metu už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną yra skaičiuojami 0,05 % dydžio delspinigiai nuo įsiskolintos sumos ir Pirkėjas įsipareigoja juos sumokėti.
2. Dėl uždelsto mokėjimo Pardavėjas gali perduoti Pirkėjo skolos išieškojimą tretiems asmenims. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti skolos išieškojimo išlaidas.
3. Jei Pirkėjas nesilaiko mokėjimo sąlygų, yra nemokus ar sumažėjęs jo kreditingumas, net jei ši informacija paaiškėja Pardavėjui tik po sutarties sudarymo, Pardavėjas gali reikalauti nedelsiant padengti visus Pirkėjimo įsipareigojimus. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti konkrečiam Pirkėjui/Pirkėjo klientui gaminti ir parduoti daugiau Gaminių, likusius gaminius išsiųsti tik po išankstinio apmokėjimo.
4. Pirkėjui įsiskolinus, jis turi nedelsiant padengti visus įsiskolinimus pagal neapmokėtas sąskaitas. Tokiu atveju Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti dar nepradėtų arba iki galo nebaigtų gaminti užsakymą gamybą.

9. Pretenzijos ir gaminių kokybė
1. Maži gamybos nuokrypiai, kuriuos sukėlė normalūs žaliavų ar techniniai nukrypimai pagal prekės svorį, storį, medžiagą ir spalvą nėra pagrindas pateikti pretenziją.
2. Medžiagos ar spaudos dažų (spalvų) apsitrynimui, išblukimui negali būti suteikta jokia garantija, net tuomet, jei jos klasifikuojamos kaip “nykstančios”.
3. Nustatant gaminių kokybę šalys susitarė atsižvelgti į tai, kad net naudojant šiuolaikišką poligrafinę, laminavimo, klijavimo įrangą ir kitas technologijas bei skirtingų gamintojų popierių, kartoną, laminavimo plėvelę, dažus, virveles ir kt. neįmanoma atspausdinti ir pagaminti visiškai identiškų, 100 procentų tikslumu  pavyzdį ar maketą atitinkančių gaminių. Dėl to Vykdytojo pagamintuose gaminiuose leistini nedideli nukrypimai. Jei gaminiuose aptinkami nedideli nukrypimai nuo patvirtinto pavyzdžio ar maketo (punktai 9.1 ir 9.3) tokie gaminiai laikomi kokybiškais, išskyrus jei abi šalys arba nepriklausomas Šalių suderintas ekspertas pripažįsta, kad gaminiai nėra kokybiški ir netinka naudoti pagal paskirtį. Nustačiusios nekokybiškus gaminius Šalys sieks trūkumus šalinti bendradarbiaudamos tarpusavyje ir ekonomiškiausiais būdais, t.y. Pirkėjo nurodytais trumpiausiais įmanomais terminais pagaminant kokybiškus gaminius ir pakeičiant jais nekokybiškus. Jei Vykdytojo nuomone tai nėra įmanoma, tuomet šalys gali susitarti dėl kainos sumažinimo.
4. Pretenzijos dėl akivaizdžių defektų Pirkėjo turi būti pateikiami nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinės Gaminių gavimo datos arba darbų priėmimo perdavimo akto datos (priklausomai kas įvyko anksčiau).  Skundai dėl paslėptų (nematomų) defektų pateikiami per 4 (keturias) savaites gavus Gaminius į paskirties vietą. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Pardavėjas turi teisę netenkinti Pirkėjo pretenzijų.
5. Jei Pirkėjas sunaudojo dalį pagamintos produkcijos ir pareiškė pretenziją dėl gaminių kokybės, yra laikoma, kad visa pristatyta produkcija buvo kokybiška ir tinkama naudoti.
6. Broko atveju Pardavėjas įsipareigoja brokuotą gaminį pataisyti ar pagaminti iš naujo, bet tik tuomet, kai Pardavėjui pareikalavus, gaminiai su defektais ir kitos gaminio nepanaudojamos dalys yra grąžinamos Pardavėjui. Papildomas išlaidas, patirtas dėl prieš tai buvusios sutarties pakeitimų ir taisymo, gaminio specifikacijos keitimo, prisiima Pirkėjas.
7. Jei vėlesni Gaminio pakeitimai neatneša laukiamo rezultato arba antru bandymu visai neįmanoma pataisyti, perdaryti ar sutvarkyti gaminio, Pirkėjas turi įstatymų numatytas garantijos teises.
8. Broko taisymas yra laikomas nepavykusiu, jei ir antrasis bandymas yra nesėkmingas.
9. Nekokybiškus gaminius dėl kurių defektų šalys susitarė, Pirkėjas galės sugrąžinti Pardavėjui defektų įvertinimui ir sunaikinimui (Pardavėjui sugražintų gaminių sunaikinimas atliekamas Pardavėjo sąskaita).

10. Teisės į nuosavybę išlaikymas
1. Gaminiai nepriklausomai nuo jų buvimo vietos yra laikomi Pardavėjo nuosavybe tol, kol Pirkėjas nėra galutinai atsiskaitęs su Pardavėju.
2. Apie prekių areštą ar konfiskavimą turi būti nedelsiant pranešta Pardavėjui. Išlaidas, tenkančias dėl  šiuo atveju patirtos žalos, prisiima Pirkėjas.

11. Kitos sąlygos
1. Gamybos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Šalių įsipareigojimų, prisiimtų šia Sutartimi, visiško įvykdymo.
2. Gamybos sutartis gali būti pakeista, papildyta arba nutraukta tik abiem šalims raštiškai susitarus.
Jei dėl pasikeitusių aplinkybių Pirkėjas atsisako gaminamos produkcijos, vėliausiai per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo datos, jis raštu turi informuoti Vykdytoją apie sutarties nutraukimą. Tokiu atveju Užsakovas sumoka gamintojui 80 % kompensaciją nuo visos užsakymo sumos. Jei Užsakovo iniciatyva sutartis nutraukiama vėliau nei po 3-ų darbo dienų nuo jos pasirašymo, Vykdytojas privalo sumokėti Gamintojui kompensaciją siekiančią 100 % sutarties sumos.
3. Kiekviena iš šalių įsipareigoja, kad gavusi ar sužinojusi konfidencialią informaciją apie kitą šalį, jos neskelbs viešai (išskyrus privalomus pagal įstatymus atvejus) be kitos šalies išankstinio sutikimo raštu.
4. Šalių nesutarimai, kilę dėl Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo įvykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Ginčų neišsprendus derybose, jie sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.

12.  Bendrųjų pardavimo sąlygų galiojimas
Bendrosios pardavimo sąlygos  įsigalioja nuo 2011 m. spalio mėn. 1 d. Internetinė nuoroda į jas pateikiama Gamybos sutartyje.